Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FYSIM BV.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en FYSIM BV gesloten overeenkomst.

1.2. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat FYSIM BV een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden FYSIM BV eerst nadat deze schriftelijk door FYSIM BV zijn bevestigd.

1.4. Meerdere uitvoerders

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan FYSIM BV wenst te verstrekken, dient hij FYSIM BV, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1. Uitvoeren opdracht

FYSIM BV zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal FYSIM BV de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door FYSIM BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3. Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien FYSIM BV op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor de kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts indicatieve strekking hebben.

Desgewenst kan FYSIM BV namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4. Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp/product, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan FYSIM BV voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht FYSIM BV volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5. Openbaarmaking en vereenvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging op openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp/ product te controleren en goed te keuren.

Indien FYSIM BV, al dan niet in de naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van FYSIM BV zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6. Termijn van levering

Een door FYSIM BV opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp/product heeft een indicatieve strekking; tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. FYSIM BV is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp/product, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7. Test, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van test, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van FYSIM BV.

2.8. Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan FYSIM BV te worden medegedeeld.

 

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1. Auteursrecht en industrieel eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan FYSIM BV. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend FYSIM BV daartoe bevoegd.

3.2. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merknamen, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3. Naamsvermelding

Tenzij het werk/product er zich niet voor leent, is FYSIM BV te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk/product en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk/product zonder vermelding van de naam van FYSIM BV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4. Eigendom bij FYSIM BV

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door FYSIM BV tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van FYSIM BV. De opdrachtgever kan voorts in geen geval jegens FYSIM BV aanspraak maken op afgifte of levering van de door FYSIM BV ontworpen/gebruikte digitale bronbestanden.

 

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met FYSIM BV, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp/product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp/product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan FYSIM BV bekend te zijn gemaakt.

4.2. Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van FYSIM BV niet gerechtigd het ontwerp/product ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3. Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FYSIM BV veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen/producten, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4. Eigen promotie

FYSIM BV heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp/product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 5. Honorarium

5.1. Honorarium en bijkomende kosten

Naast  het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die FYSIM BV voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2. Honorarium voor meerwerk

Indien FYSIM BV door het niet tijdig aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door FYSIM BV gehanteerde honorariumtarieven.

5.3. Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft FYSIM BV na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Betalingsverplichting

Na bevestiging van de offerte dient 30% van het totaalbedrag van de offerte, met een minimum van 1000,00€, als aanbetaling te worden voldaan indien het factuurbedrag exclusief BTW meer dan 2000,00€ bedraagt, tenzij anders is overeengekomen. Na oplevering wordt het restant betaald, waar nodig gecorrigeerd door bijkomende kosten. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door FYSIM BV nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door FYSIM BV gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitenechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00€.

6.2. Periodieke betalingen

FYSIM BV heeft het recht zijn honorarium wekelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3. Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan FYSIM BV verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan FYSIM BV heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1. Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2. Ontbinding overeenkomst door opdrachtgever

Indien de overeenkomst door FYSIM BV wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichtte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan FYSIM BV redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

7.3. Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door FYSIM BV op eigen naam voor vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4. Faillissement

Zowel FYSIM BV als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5.Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ producten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van FYSIM BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van gelijk soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand.

 

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1. Auteursrechthebbende

FYSIM BV garandeert dat als het geleverde door of vanwege haar ontworpen/ontwikkeld is, indien er auteursrecht op  het ontwerp/product rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk/product kan beschikken.

8.2. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp/product

De opdrachtgever vrijwaart FYSIM BV of door FYSIM BV bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3. Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart FYSIM BV voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Aansprakelijkheid

FYSIM BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  • Fouten in het ontwerp/product of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Fouten in het ontwerp/product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten.
  • De aanschaf of levering van software en diensten waarmee de opdrachtgever toegang verkrijgt tot het internet.
  • Het ontbreken van voldoende capaciteit en functionaliteit van de webserver van de opdrachtgever om de door FYSIM BV geleverde data/website/applicatie te kunnen plaatsen/gebruiken en redelijk te kunnen onderhouden.

9.2. Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van FYSIM BV, is de aansprakelijkheid van FYSIM BV voor de schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,00€ , of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3. Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan FYSIM BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch FYSIM BV jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met FYSIM BV gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3. Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4. Belgisch  recht

Op de overeenkomst tussen FYSIM BV en de opdrachtgever zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

_______________________________________

Geef een antwoord