SOLUTION ENGINEERING

Als Solution Engineering gaan we samen met de klant hun noden en behoeften in beeld brengen. Om een probleemstelling op te lossen dienen er zaken te veranderen. Het wijzigen van een bepaalde parameter, materiaal, afmeting, procesparameter, gaat het gewenste resultaat hebben op een andere plaats. Verder gaan we de diverse technologische oplossingen onderzoeken en hun ‘best practices’, om zo tot een kost effectieve oplossing te komen. Daar waar nodig werken we samen met andere gespecialiseerd in hun domein/expertise.

Activiteiten:

  1. Het identificeren van de vereiste resultaten, de effecten die u wilt creëren en de bijbehorende impactpunten (d.w.z. de plaatsen waar u zult meten in welke mate de vereiste resultaten zijn bereikt).
  2. Het bepalen van de structuur waarin deze effecten en de bijbehorende ‘Points of Impact’ zijn ingebed.
  3. Het identificeren van geschikte actiepunten, d.w.z. plaatsen in de structuur van de situatie waar (a) veranderingen kunnen worden aangebracht en (b) die veranderingen zullen doorwerken in de structuur van de situatie, en de gewenste effecten zullen teweegbrengen op de impactpunten.
  4. Het configureren van geplande actiepunten, d.w.z. intenties met betrekking tot te ondernemen acties, aan te brengen veranderingen, te controleren resultaten, en bijstellingen indien nodig.
  5. Het verzamelen van steun voor uw visie op de gewenste resultaten, de acties die daartoe zullen leiden, en hun waarde in verhouding tot de middelen die nodig zijn om ze te verkrijgen.
  6. Het uitvoeren van de voorgestelde acties.